کورها

بسیاری از مردم کشور ما گروه کر را با مدرسه یا کلیسا مرتبط می دانند. یا اصلا باعث نمیشه ما خلأهای آموزش موسیقی را پر می کنیم و در مورد گروه های کرال صحبت می کنیم که حداقل برای رعایت نجابت باید به آنها گوش داد.