مکانیکی

آلات موسیقی مکانیکی (ماشین های موسیقی) - آلات موسیقی طراحی شده برای پخش موسیقی ثابت بر روی رسانه های فنی. به عنوان حامل اطلاعات برای چنین ابزارهایی می توان از سیلندر، دیسک، عطر و عطر استفاده کرد. برای پخش موسیقی با استفاده از ابزار مکانیکی، به عنوان یک قاعده، دانش موسیقی خاصی مورد نیاز نیست.