ایدیوفون

Idiofon (از یونانی. Ἴδιος - آن + یونانی. Φωνή - صدا)، یا یک ساز ناخالص - یک آلات موسیقی، منبع صدایی که در آن بدنه ساز یا بخشی از آن نیازی به صدای کشش یا فشرده سازی اولیه ندارد. (رشته های رشته ای یا رشته ای کشیده یا کشیده شده). این قدیمی ترین نوع آلات موسیقی است. ایدیفون ها در همه فرهنگ های جهان وجود دارند. آنها بیشتر از چوب، فلز، سرامیک یا شیشه ساخته می شوند. ایدیفون ها بخشی جدایی ناپذیر از ارکستر هستند. بنابراین، اکثر آلات موسیقی شوک به استثنای طبل‌های دارای ممبران متعلق به ادیوفون‌ها هستند.