درامز

یکی از قدیمی ترین آلات موسیقی البته کوبه ای است. صدا از تاثیر نوازنده بر ساز یا قسمت طنین انداز آن شکل می گیرد. سازهای کوبه ای شامل تمام طبل، تنبور، زیلوفون، تیمپانی، مثلث و شیکر می باشد. به طور کلی، این یک گروه بسیار متعدد از سازها است که شامل سازهای قومی و ارکستری است.